Bredaas Bijenhouderscollectief zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverleningpersoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en Bredaas Bijenhouderscollectiefals verwerker.

 
 1. Bredaas Bijenhouderscollectiefverwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Bredaas Bijenhouderscollectiefgebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de klant.bbc logo small
 2. Bredaas Bijenhouderscollectiefis gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits Bredaas Bijenhouderscollectiefervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op Bredaas Bijenhouderscollectiefrusten. Bredaas Bijenhouderscollectiefblijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant.bbc logo small
 3. Bredaas Bijenhouderscollectiefzal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant Bredaas Bijenhouderscollectieftegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.bbc logo small
 4. Bredaas Bijenhouderscollectieftreft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.bbc logo small
 5. Bredaas Bijenhouderscollectiefzal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:
  • het datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;
  • het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;
  • het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers,e-mailadressen, toegangs-of identificatiegegevens, financiële gegevens);
  • de technische maatregelen die door Bredaas Bijenhouderscollectiefzijn getroffen om de inbreuk te stoppenen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

bbc logo small

 1. Bredaas Bijenhouderscollectiefverstrekt op verzoek van klant nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk.Ook zal het datalek gemeld worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.bbc logo small
 2. In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Bredaas Bijenhouderscollectiefhieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat klant Bredaas Bijenhouderscollectiefdaartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die klant nodig